Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

ОХУ-ын Сохондын шим мандлын дархан газартай 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө, Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө...

Онон-Балжийн БЦГ-ын орчны бүсийн Дадал суманд Чингис хааны түүхэн цогцолбор байгуулагдах гэж байгаатай холбогдуулан Азийн хөгжлийн банкны /ADB/ суурь судалгааны...

Онон голын сав газрын эко клубын зуслан цугларалт 2018 оны 07 дугаар сарын 04-08-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

2018 оны эхний хагас жилд Хамгаалалтын захиргааны хамгаалалтын захиргааны ажилтан албан хаагчид 18 удаагийн сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэгт оролцсон бөгөөд бай...

Азийн хөгжлийн банкны "Тогтвортой аялал жуулчлал хөгжүүлэх төсөл"-ийн судалгааны баг Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаатай танилцаж байна...

Монголд болон дэлхийн хэмжээнд ховордож байгаа цэн тогоруу болон ус намгархаг газрын хамгааллын тухай нутгийн иргэдийн ойлголтыг сайжруулах,төрөлх нутгийнхаа ба...

Онон-Балжийн БЦГ-ын ойн сангийн түймэрт өртсөн, мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаа явагдсан 10 га талбайд байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна...

"ТХГН-ийн брэнд бүк"-ийн дагуу орчны бүсийн сумдад тусгай хамгаалалттай газарт нэвтрэх тэмдэглэгээг /sign/ хийж байна.

Онон-Балжийн БЦГ-ын менежментийг төлөвлөгөө /2014-2018/-ний хэрэгжилтийг үнэлэх, 2019-2023 оны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын анхан шатны хэлэлцүүл...

Монгол улсын улаан номонд нэн ховор ангилалд бүртгэгдсэн Зантахай загас (Mesocottus haitei) Балжийн голд бүртгэгдлээ.

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай" 63 дугаар зарлигийн хэрэгжилтийг хангах, Дэлхийн байгаль хамгаалах санги...

Онон-Балжийн БЦГ-ын зөвшөөрөгдсөн бүсэд ойн цэвэрлэгээ хийгдэж байна.