Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

ОХУ-ын Сохондын шим мандлын дархан газартай “Амарын эх” хил дамнасан тусгай хамгаалалттай газар байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зор...

Онон-Балжийн БЦГ-ын орчны бүсийн Хэнтий аймгийн Дадал, Норовлин, Баян-Адрага, Дорнод аймгийн Баян-Уул сумдад байгаль хамгаалагчийн байр, Хамгаалалтын захиргааны...

Хамгаалалтын захиргааны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.3.2 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Онон-Балжийн БЦГ-ын хязгаарлалтын болон орчны бү...

Онон-Балжийн БЦГ-ын 2019-2023 онд хэрэгжих менежментийн төлөвлөгөөний төсөлд санал авах хоёрдугаар шатны хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

ОХУ-ын Сохондын шим мандлын дархан газартай 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө, Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө...

Онон-Балжийн БЦГ-ын орчны бүсийн Дадал суманд Чингис хааны түүхэн цогцолбор байгуулагдах гэж байгаатай холбогдуулан Азийн хөгжлийн банкны /ADB/ суурь судалгааны...

Онон голын сав газрын эко клубын зуслан цугларалт 2018 оны 07 дугаар сарын 04-08-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

2018 оны эхний хагас жилд Хамгаалалтын захиргааны хамгаалалтын захиргааны ажилтан албан хаагчид 18 удаагийн сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэгт оролцсон бөгөөд бай...

Азийн хөгжлийн банкны "Тогтвортой аялал жуулчлал хөгжүүлэх төсөл"-ийн судалгааны баг Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаатай танилцаж байна...

Монголд болон дэлхийн хэмжээнд ховордож байгаа цэн тогоруу болон ус намгархаг газрын хамгааллын тухай нутгийн иргэдийн ойлголтыг сайжруулах,төрөлх нутгийнхаа ба...

Онон-Балжийн БЦГ-ын ойн сангийн түймэрт өртсөн, мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаа явагдсан 10 га талбайд байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна...

"ТХГН-ийн брэнд бүк"-ийн дагуу орчны бүсийн сумдад тусгай хамгаалалттай газарт нэвтрэх тэмдэглэгээг /sign/ хийж байна.