Тушаал шийдвэр

Тушаал шийдвэр ...
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018.01.10-ны А/09 тоот тушаал