Хариуцан хамгаалдаг газрууд

Гутайн даваа-Хөмүүл голын эхийн байгалийн цогцолборт газар