Гутайн даваа-Хөмүүл голын эхийн байгалийн цогцолборт газар

Ерөнхий танилцуулга

Гутайн даваа-Хөмүүл голын эхийн байгалийн цогцолборт газрыг Улсын Их Хурлын 2020 оны 05 дугаар сарын 07-ны 46 тоот тогтоолоор улсын тусгай хамгаалалтанд авсан. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/430 тоот тушаалаар Гутайн даваа-Хөмүүл голын эхийн байгалийн цогцолборт газрын хамгааллыг Онон-Балжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаанд хариуцуулсан.