Хууль, эрх зүй

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018.01.10-ны А/09 тоот тушаал

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны бүтэц, орон тоо болон сургалт мэдээллийн төвүүдийн байршлыг шинэчлэн батлах тухай