Онон-Балжийн БЦГ-ын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах хамгаалалтын захиргааны дэргэдэх мод үржүүлгийн газрыг өргөтгөх, тусгай хамгаалалттай газрын ой сан бүхий газруудад ойжуулалт хийхэд шаардагдах тарьц суулгацыг бэлтгэх зорилгоор Хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан удирдамжийн дагуу хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид 02 дугаар сарын 11-21-ний өдрүүдэд нийтдээ 700 кг нарсны боргоцой түүж бэлтгэсэн. Уг боргоцойг хамтын ажиллагааны хүрээнд Баян-Уул сум дахь сум дундын ойн ангиар цайруулж, хамгаалалтын захиргааны дэргэдэх мод үржүүлгийн газарт хамгаалалтын захиргааны ажилтан, албан хаагчид нарсны үрээр тарилт хийж, арчлан ургуулж байна.  

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now