Онон-Балжийн БЦГ-ын орчны бүсийн Дадал суманд Чингис хааны түүхэн цогцолбор байгуулагдах гэж байгаатай холбогдуулан Азийн хөгжлийн банкны /ADB/ суурь судалгааны багийнхан 2018 оны 07 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд ажиллаж цогцолбор баригдах газрын ургамал, хөрс, агаар, шавж, усны суурь судалгааг хийлээ. Дээрх судалгааны ажилд хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтнүүд хамтран ажиллаж байна. Мөн 2018 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдөр тус төслийн архитектурын баг ирж ажиллаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now