2018 оны эхний хагас жилд Хамгаалалтын захиргааны хамгаалалтын захиргааны ажилтан албан хаагчид 18 удаагийн сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэгт оролцсон бөгөөд байгуулагын үйл ажиллагаа, байгаль орчны болон хууль эрх зүйн бодлогын талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэд олон нийтэд “Панда мэдээ” сонинд 2 удаагийн, www.eic.mn/spa веб сайт, Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны пэйж хуудсанд 24 удаагийн, орчны бүсийн сумдын мэдээллийн самбарт 10 удаагийн, багийн нийтийн хурал, өдөрлөг олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулж, оролцон давхардсан тоогоор 3059 хүнд хийж, 1400 ширхэг тараах материал, гарын авлага бэлтгэж тараан, мэдээлэл сурталчилгааг  хүргэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now