Азийн хөгжлийн банкны /ADB/-ны "Тогтвортой аялал жуулчлал хөгжүүлэх төсөл"-ийн Хатуу хог хаягдлын болон нийгэм, эдийн засгийн судалгааны багууд орчны бүсийн Дадал суманд "Чингис хааны түүхэн аялал жуулчлалын цогцолбор" байгуулагдахтай холбогдуулан 2018 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанд ажиллаж асуулга судалгааны ажил хийж байна. Цаашид тус төслийн байгаль орчны үнэлгээний баг, шингэн хог хаягдлын баг болон тусгай хамгаалалттай газрын асуудал хариуцсан судалгааны багууд ирж ажиллах юм.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now