БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” ЗОХИОН

БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

2018.03.13                                                                                                                № 07                                                                                                   Баян-Овоо

 1. Зорилго

            Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/52 тоот тушаал, Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 03/1378 тоот албан бичгээр ирүүлсэн чиглэлийн дагуу байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын үйл ажиллагааг сурталчлах, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, тулгамдсан асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх, тус салбарт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг танилцуулахад оршино.

 1. Хугацаа, хамрах хүрээ
 • 2018 оны 03 дугаар сарын 14-25-ны өдрүүдэд
 • Онон-Балжийн БЦГ-ын орчны бүсийн Хэнтий аймгийн Дадал, Биндэр, Норовлин, Баян-Адрага, Дорнод аймгийн Баян-Уул сумдын иргэд, ААН, байгууллага хамрагдана.
 1. Хамтран зохион байгуулагч:
 • Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 • Биндэр-Ой сум дундын ойн анги
 • Ус цаг уурын Дадал өртөө
 • Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн МХГ-ын Зүүн бүсийн салбар
 • Орчны бүсийн сумдын ЗДТГ
 1. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 2. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын бодлого, хөтөлбөр, байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд танилцуулах
 3. Салбарт шинээр болон шинэчлэн батлагдсан эрх зүйн актуудын талаарх танилцуулах
 4. Байгаль орчны бохирдлыг бууруулах талаар хийж гүйцэтгэж буй арга хэмжээ, хэрэгжилтийг хангахад иргэдийн үүрэг, оролцоо, хариуцлагыг танилцуулах
 5. Байгалийн нөөц баялагийг ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний талаар танилцуулах, иргэд, олон нийтийн оролцоо, үүрэг хариуцлагыг таниулах
 6. Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, гадаад дотоодын аялагч, жуулчдад үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг танилцуулах
 7. Хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны чиглэл,  төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үр дүн, ач холбогдлын талаар танилцуулах
 8. “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийн үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн цахим сүлжээгээр сурталчлах
 9. Иргэд, олон нийтийн санал, хүсэлтийг авах хайрцгийг ажиллуулах

Үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хугацаа

Хариуцах эзэн

 1.  

Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагааны танилцуулга нэвтрүүлгийг орон нутгийн ТВ болон олон нийтийн цахим сүлжээнд байршуулж сурталчлах

Сарын турш

Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнцэцэг

2

Дадал Баян-Овоо баг буюу сумын төвд “Байгаль орчны нээлттэй хаалганыөдөрлөг”-ийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах

Байгаль орчны чиглэлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны голлох чиглэл болон цаашид хэрэгжүүлэх ажлын танилцуулга мэдээлэл

03 дугаар сарын 16-21

Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид

Иргэд олон нийтийн сонирхсон асуулт хариултанд хариулж, асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх

Байгаль орчны чиглэлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаарх сэтгэл ханамжийн судалгааг авах

Мэргэжилтэн П.Гансүх, байгаль хамгаалагчид

3

Баян-Адрага, Дадал, Норовлин, Биндэр, Дорнод аймгийн Баян-Уул сумдад “Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулж, иргэдийн дунд АХА тэмцээн зохион байгуулах

03 дугаар сарын 16-21

П.Гансүх, байгаль хамгаалагчид

4

ТХГН-т амьдарч буй айл өрхүүдэд мэдээлэл өгч, тэдний санал хүсэлтийг саналын хайрцгаар авах

03 дугаар сарын 16-22

Мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид

5

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд “Байгаль хамгааллын титэм үг”-ийн уралдааныг зарлаж, шалгарсан уриаг дэлгэрүүлэх, шагнаж урамшуулах

03 дугаар сарын 16-22

Мэргэжилтэн П.Гансүх

6

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд “Хог хаягдлыг хогны цэгт төвлөрүүлэх нь зөв үү” сэдэвт мэтгэлцээн зохион байгуулах

03 дугаар сарын 25

Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнцэцэг, Б.Алдармаа

7

Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нартай хамтран “Хүүхдэд байгальд ээлтэй хандлагыг хэрхэн төлөвшүүлэх вэ?” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

03 дугаар 20

Мэргэжилтэн Б.Алдармаа

8

“Эх дэлхийн цаг” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах

03 дугаар сарын 21-24

П.Гансүх, байгаль хамгаалагчид

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now