Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/235 тоот тушаал, Онон-Балжийн БЦГ-ын менежментийн төлөвлөгөөний 2.2.11 дэх заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор тус газрын зөвшөөрөгдсөн бүсийн ойд 2018 онд хийгдэх ойн цэвэрлэгээний ажлын талбайг Хамгаалалтын захиргааны даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн баталсан 04 тоот удирдамжийн дагуу 2018 оны 02 дугаар сарын 02-10-ны өдрүүдэд "Биндэр-Ой" сум дундын ойн ангиар тусгаарлууллаа. Уг тусгаарласан талбайд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2013 оны А/134 дугаар тушаалын дагуу ойн цэвэрлэгээг гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж байгууллагын сонгон шалгаруулалт хийгдэх юм.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now